GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation) som är den engelska förkortningen, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan hittar du information om JE:s Svets & Smides behandling av personuppgifter.

Insamlande:
De personuppgifter som JE:s Svets & Smide AB behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att ett avtal tecknas eller vid annan kontakt med JE:s Svets & Smide AB. JE:s Svets och Smide AB kan även komma att inhämta personuppgifter från din arbetsgivare,din bank, kreditupplysningsföretag etc. Dessutom kan vi hämta personuppgifter från allmänt tillgängliga källor såsom privata och offentliga register för att försäkra oss om att uppgifterna är uppdaterade.

Kategorier av personuppgifter:
De personuppgifter om dig som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer (om så krävs för säker identifiering), ekonomiska förhållanden, kontoinformation och eventuellt ytterligare uppgifter i enlighet med vad som anges i tillämpliga avtal eller information.

Syfte:
Det huvudsakliga ändamålet med JE:s Svets & Smide ABs behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla förpliktelser och utöva rättigheter enligt avtal, vida åtgärder som begärts innan eller efter det att ett avtal har träffats samt uppfylla krav som ställs på JE:s Svets & Smide AB enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Personuppgifter kan även användas för inbjudningar till utbildningar/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden.

Rättslig grund:
Den rättsliga grunden för behandling enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran i samband med eller inför ingåendet av sådant avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Därutöver utgörs den rättsliga grunden för behandlingen av en intresseavvägning. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke kommer särskild information om detta ges. I tillämpliga avtal eller information kan ytterligare ändamål och rättsliga grunder anges.

Gallring:
Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge som avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och JE:s Svets & Smide AB kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för statistik, marknads och kundanalyser m.m. under en period om upp till 5år efter avslutat avtalsförhållande.